close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OBYWATELSTWO POLSKIE

 • Regulacja prawna
  Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161). Ustawa zawiera dwie podstawowe zasady dotyczące obywatelstwa polskiego. Wyrażona w art. 2 ustawy zasada ciągłości obywatelstwa polskiego gwarantuje trwałość obywatelstwa w czasie, począwszy od momentu jego nabycia, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami, niezależnie od zmian, jakim podlega ustawodawstwo dotyczące obywatelstwa. Oznacza to, iż osoby, które nabyły obywatelstwo polskie na podstawie dawnych przepisów, następnie uchylonych lub zmienionych, jeśli obywatelstwa polskiego nie utraciły, zachowują je zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie jego nabycia. Zasada ta jest równocześnie dyrektywą dla właściwych organów administracji publicznej w postępowaniu o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Natomiast wprowadzona przepisem art. 3 ustawy zasada wyłączności obywatelstwa polskiego wiąże się ściśle z problemem podwójnego (lub wielokrotnego) obywatelstwa, tworzy bowiem jasną dyrektywę kolizyjną w przypadku jego zaistnienia i pozwala na usuwanie jego niekorzystnych skutków. Nowa ustawa przyjmuje zasadę dopuszczalności wielości obywatelstw przy utrzymaniu bezwzględnego priorytetu obywatelstwa polskiego. Obywatel polski może posiadać równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo państwa obcego, ale nawet wówczas posiada wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, tj. nie może wobec władz polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo obce lub na wynikające z niego prawa i obowiązki.


  Potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego można uzyskać występując osobiście bezpośrednio do Urzędu Wojewódzkiego odpowiedniego z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania w kraju, lub za pośrednictwem konsulatu. W celu uzyskania poświadczenia posiadania polskiego obywatelstwa za pośrednictwem urzędu konsularnego należy złożyć następujące dokumenty:
  •    WNIOSEK
  •   Jeden z dokumentów polskich, który należał do rodziców Wnioskodawcy, tj.: polski paszport, dowód osobisty, poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego, polskie akty stanu cywilnego ( akt urodzenia, ślubu, zgonu ) lub książeczka wojskowa w przypadku mężczyzny,
  W przypadku naturalizowania się rodziców należy przedstawić poświadczona z oryginałem kopię zaświadczenia naturalizacji wraz z odpowiednim tłumaczeniem. W przypadkach, gdy naturalizacja nie miała miejsca należy dostarczyć poświadczoną z oryginałem kopię dokumentu tożsamości dla cudzoziemca łącznie z jego tłumaczeniem. Osoby, które urodziły się na terytorium Brazylii załączają poświadczoną z oryginałem kopię brazylijskiego dowodu osobistego wraz z tłumaczeniem,
  •    Skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia,
  •    Skrócony lub zupełny odpis aktu małżeństwa,
  •    Oświadczenie o nabyciu obywatelstwa obcego i data nabycia tego obywatelstwa,
  •    Ewentualnie inne polskie dokumenty będące w posiadaniu wnioskodawcy.
  •    Opłata konsularna obowiązująca w dniu złożenia wniosku.
  Po zebraniu i przygotowaniu ww. dokumentów należy z odpowiednim wyprzedzeniem umówić się z Konsulem w celu przeprowadzenia konsultacji. Uprasza się o niezgłaszanie się do Konsulatu bez uprzednio umówionego spotkania. Po wstępnym przeglądzie dokumentacji przez Konsula, wszystkie dokumenty w języku portugalskim należy przetłumaczyć na język polski. W kwestiach wymagających wyjaśnień prosimy o bezpośredni kontakt z Konsulatem właściwym dla miejsca zamieszkania.


  Kontakty instytucji, które dysponują odpowiednimi dokumentami:
  Arquivo Nacional - consultas@arquivonacional.gov.br
  Museu do Imigrante - imigrant@plugnet.com.br 

  Cruz Vermelha Brasileira (w przypadkach poszukiwania osób)

  Dokumenty dot. nabycia obywatelstwa brazylijskiego:
  Esplanada dos Ministérios Bloco T
  Setor de Naturalização - 70064-900 Brasília DF
  Tel. (0XX61) 429-3421/3479/3483


  Nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP
  Na podstawie art. 18  ustawy Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi, na jego wniosek, obywatelstwo polskie. Prezydent RP nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami i może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi. Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom obejmuje dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców, obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub  drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 roku życia, następuje to jedynie za jego zgodą. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, a zamieszkałe za granicą - za pośrednictwem właściwego konsula. Wniosek składa się osobiście lub korespondencyjne z podpisem urzędowo poświadczonym. Dokumenty wydane w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula RP.


  Przywrócenie obywatelstwa polskiego
  Przepisy ustawy z 2009r. o obywatelstwie polskim wprowadziły z dniem 15 maja 2012r. do polskiego porządku prawnego nową, nieznaną dotychczas polskiemu prawu, instytucję nabycia obywatelstwa polskiego - przywrócenie obywatelstwa polskiego. Instytucja ta umożliwia, po spełnieniu warunków określonych w przedmiotowej ustawie o obywatelstwie polskim, nabycie obywatelstwa polskiego cudzoziemcom, którzy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie i utracili je, przed dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie przepisów w tej ustawie wskazanych to jest ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 7, poz. 44, z późn. zm.), ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 25) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z późn. zm.). Obywatelstwo polskie przywracane jest na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych.


  Wzory dokumentów do pobrania
  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  Wniosek o poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego
  Aneks do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego
  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: