close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

 •  

  Obowiązuje od 01-04-2017 na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 522).

   

  Pozycja

  Rodzaj czynności

  Opłata w BRL

  1. Czynności paszportowe

  1.01

  Wydanie paszportu 10-letniego

  372,00

  1.02

  Wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia, 5-letniego

  119,00

  1.03

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej dla osoby, która nie ukończyła 70 roku życia

  51,00

  1.04

  Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach dla osoby, która ukończyła 18, a nie ukończyła 70 lat

  136,00

  1.05

  Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach dla małoletniego

  102,00

  1.06

  Wydanie paszportu tymczasowego dla osoby, która ukończyła 70 lat

  bez opłat

  1.07

  Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli dokument został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza oraz wydanie paszportu tymczasowego na cza oczekiwania

  1116,00

  1.08

  Wydanie małoletniemu do 13. roku życia nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

  710,00

  2. Czynności w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

  2.01

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego*

  1217,00

  2.02

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*

  136,00

  2.03

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*

  271,00

  2.04

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego*

  1217,00

  2.05

  Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. O obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161)

  102,00

  2.06

  Wykonanie innych czynności z zakresu obywatelstwa polskiego w trybie pilnym

  102,00

  3. Czynności wizowe

  3.01

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

  203,00

  3.02

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  203,00

  3.03

  Przyjęcie odwołania od decyzji o odmowie wydania wizy dla członka rodziny obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu art. 2 pkt 4 w związku z pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie i wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.)

  bez opłat

  3.04

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  68,00

  5. Zaświadczenia i zezwolenia

  5.01

  Uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

  203,00

  5.02

  Wydanie zaświadczenia na przywóz broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przewóz broni w tranzycie

  203,00

  5.03

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich

  169,00

  5.04

  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 5.01-5.03 taryfy opłat konsularnych

  102,00

  6. Uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne

  6.02

  Uwierzytelnienie dokumentu

  102,00

  6.04

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

  305,00

  6.05

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

  102,00

  6.06

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych

  102,00

  6.07

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu

  203,00

  6.08

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu

  102,00

  6.09

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

  102,00

  6.10

  Poświadczenie daty okazania dokumentu, w tym faktury, rachunku lub świadectwa pochodzenia

  102,00

  6.11

  Sporządzenie aktu notarialnego

  676,00

  6.12

  Wykonanie innej czynności notarialnej w trybie pilnym

  102,00

  6.13

  Potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP

  0,00

  7. Czynności w sprawach dotyczących stanu cywilnego

  7.01

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska małżonków i ich dzieci, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń, przekazanie dokumentacji do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa

  1690,00

  7.02

  Przygotowanie dokumentacji związanej z wpisaniem zagranicznego dokumentu dotyczącego stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie*

  169,00

  7.03

  Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

  169,00

  7.04

  Przygotowanie dokumentacji związanej z wydaniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą wraz z doręczeniem przedmiotowego zaświadczenia

  169,00

  7.05

  Przeprowadzenie procedury uznania ojcostwa i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  169,00

  7.06

  Wykonanie innej czynności z zakresu spraw dotyczących stanu cywilnego

  102,00

  7.07

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

  169,00

   

  * Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (pozycje 6.04, 6.05, 6.06 tabeli opłat konsularnych).

   

  ** Ustalenie kwoty netto następuje po odliczeniu z masy majątkowej opłat konsularnych za inne czynności wykonane w związku z prowadzoną sprawą oraz wydatków poniesionych przez konsula.

   

  Tagi: opłaty

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: