close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA KRAJOWA)

 • 31 maja 2017

  Informacje podstawowe o wizach krajowych.

  1. wniosek wizowy ze zdjęciem (link do e-konsulatu w celu elektronicznego wypełnienia wniosku). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego, w przypadku np. j. rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
  2. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, (W przypadku wizy D należy odwołać się do Rozporządzenia Ministra SW z dnia 5 maja 2014r., §. 4.1, ust. 2).
  3. dokument podróży (Ustawa o cudzoziemcach art. 77 ust. 5)należy zacytować art. 12 WKW).
  4. podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z (Ustawa o cudzoziemcach art. 25 ust 1, pp.2a i ust 2).
  5. Środki finansowe
  6. Kopia paszportu wewnętrznego (ID).
  7. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego – należy podać wysokość oraz walutę w jakiej jest pobierana opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego od obywateli państwa urzędowania
  8. Dokumenty uzupełniające:

   - wykonywanie pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

   - wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę;

   - pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałowa w organizacji;

   - odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia, w celu szkolenia zawodowego i w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach;

   - korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

   Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

    

   Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

   Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

    

   OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

   Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego od obywateli Brazylii pobierana jest w realach brazylijskich.

   W sytuacji kiedy wniosek jest dopuszczalny opłata wizowa nie podlega zwrotowi oraz, aplikujący otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego. Tabela opłat konsularnych.

    

   DODATKOWE INFORMACJE

   Sprawy Wizowe

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: