close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA SCHENGEN)

 • 31 maja 2017

  Informacje podstawowe o wizach Schengen (jednolitych).

  1. Wniosek wizowy ze zdjęciem (www.e-konsulat.gov.pl elektroniczne wypełnienie wniosku). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego, w przypadku np. j. rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
  2. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, (należy zacytować art. 10 ust. 3 pkt. c, WKW).
  3. Dokument podróży (należy zacytować art. 12 WKW).
  4. Informacja o pobieraniu danych biometrycznych (zgodnie z art. 13 WKW) wraz ze wskazaniem kogo dotyczy i przewidziane zwolnienia z obowiązku składania danych biometrycznych.
  5. Podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 WKW, ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres), ponadto informujemy, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa może być wystawiona przez miejscową lub polską firmę ubezpieczeniową (w przypadku wypracowania w ramach LWS listy firm ubezpieczeniowych, należy wskazać link do listy akredytowanych firm).
  6. Środki finansowe
  7. Kopia paszportu wewnętrznego (ID).
  8. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego – należy podać wysokość oraz walutę w jakiej jest pobierana opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego od obywateli państwa urzędowania oraz wskazać, iż opłata wynika z umowy dwustronnej o ułatwieniach wizowych lub WKW.
  9. Dokumenty uzupełniające:

   W przypadku stosowania zharmonizowanej listy dokumentów uzupełniających, należy powołać się na istnienie takiej listy i umieścić informację zgodnie z jej treścią (wyszczególnić jakie dokumenty wymaga konsulat, zgodnie ze zharmonizowaną listą).

   Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

   Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca. W ten sposób aplikujący zostaje poinformowany o tym, że złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie gwarantuje automatycznego wydania wizy.

   Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

   Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

   

  Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczani się na terytorium państw członkowskich http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061441043

  Członek rodziny uprawniony jest do otrzymania wizy bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe i na podstawie procedury przyspieszonej. Członek rodziny ubiega się o wizę na podstawie dowodu potwierdzającego więzy rodzinne z obywatelem UE i dowodu na to, że obywatel wykonuje lub będzie wykonywał prawa przysługujące na mocy traktatów do swobodnego przemieszczania się w państwie członkowskim przeznaczenia.

  W razie odmowy wydania wizy, odmowa taka następuje w trybie decyzji administracyjnej, a odwołanie przysługuje do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

   

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego od obywateli Brazylii pobierana jest w realach brazylijskich.

  W stosunku do aplikantów:

  - pochodzących z krajów, z którymi obowiązują umowy z UE o ułatwieniach w wydawaniu wiz, obowiązuje zawarta w tych umowach opłata wizowa;

  - pochodzących z krajów, z którymi nie obowiązują umowy z UE o ułatwieniach w wydawaniu wiz, stosuje się opłaty wynikające z ogólnych zasad Kodeksu Wizowego wraz ze zniżkami jakie ten kodeks zawiera (art. 16 ust. 4);

  - w sytuacji kiedy wniosek jest dopuszczalny opłata wizowa nie podlega zwrotowi oraz, aplikujący otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego. 

  Tabela opłat konsularnych.

   

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  - w przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się osobie na standardowym formularzu, zgodnie z załącznikiem VI WKW.

  - procedura odwoławcza od decyzji odmowy wydania wizy (termin 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie/cofnięciu/unieważnieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

  - organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych znajdujących się w systemie informacji wizowej (VIS) jest Centralny Organ Techniczny KSI, Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

  - skargi dotyczące ochrony danych osobowych są rozpatrywane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  - tabeli konsultacji wizowych (dotyczy tylko konsultacji zagranicznych).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: