close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • 1 sierpnia 2019

  Konsul RP w Brasilii uprzejmie informuje, że w celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego należy wcześniej dokonać elektronicznej rezerwacji terminu wizyty w Urzędzie za pośrednictwem portalu: www.e-konsulat.gov.pl

  W celu złożenia wniosku o wydanie paszportu konieczne jest OSOBISTE stawienie się w Ambasadzie RP w Brasilii lub Konsulacie Generalnym RP w Kurytybie. Nie ma możliwości załatwienia sprawy drogą korespondencyjną!

   

  Osoba przygotowująca się do wizyty w konsulacie (w celu złożenia wniosku paszportowego), powinna przed udaniem się do konsulatu wypełnić wniosek paszportowy i na wizytę paszportową zgłosić się z wypełnionym wnioskiem. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru.

   

  Okres oczekiwania na nowy dokument wynosi około 6-8 tygodni. Zgodnie z obowiązującym prawem paszport musi zostać odebrany osobiście i w tym urzędzie, w którym został złożony wniosek. Nie ma możliwości odebrania paszportu w innym konsulacie lub urzędzie w Polsce.

  Ze względu na dużą odległość miejsca zamieszkania Wnioskującego od Ambasady RP w Brasilii, na jego pisemną prośbę złożoną razem z wnioskiem o paszport, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu i odesłać go pocztą kurierską (SEDEX), na koszt zainteresowanego. Należy pamiętać, że w przypadku wysyłki paszportu nie ma możliwości sprawdzenia za pomocą czytnika elektronicznego danych biometrycznych zamieszczonych w mikroprocesorze paszportu.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu  składa:

   

  - Czytelnie wypełniony WNIOSEK o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego. WZÓRINSTRUKCJE wypełnienia formularza.

  Podpis złożony w ramce umieszczonej pod fotografią nie może dotykać ani przecinać linii ramki.

  - Kolorową FOTOGRAFIĘ o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  - Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.

  - Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

  - Decyzję wojewody potwierdzającą posiadanie obywatelstwa polskiego - w przypadku ubiegania się o pierwszy paszport za granicą.

  Uwaga: W sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) istnieje możliwość równoczesnego złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu.

  Osoba planująca podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego powinna uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu na terytorium tego kraju w zakresie dotyczącym możliwości przekroczenia granicy na podstawie paszportu tymczasowego.

  Kiedy istnieje obowiązek wymiany dokumentu paszportowego?

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni. Po upływie 4 miesięcy dokument traci ważność z mocy ustawy.

   

   

  Paszport   wydany  osobie, która nie ukończyła 13 lat - jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a wydany osobie powyżej 13-go roku życia - 10 lat od daty jego wydania.

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej). 

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:

  - osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli interesant wyraża takie życzenie i składa wniosek o wydanie tego dokumentu),

  - osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,

  - osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,

  - osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,

  - osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

   

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu osobie małoletniej

   

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców.

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców (WZÓR), zawierającą  potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub brazylijskiego notariusza (cartorio reconhecimento de autenticidade de assinatura). W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

  Przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

  Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

  Oboje rodzice przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej  i wyrażaniu zgody na wydanie tego dokumentu powinni okazać swoje ważne dokumenty tożsamości (obywatele Unii Europejskiej okazują paszport lub dowód osobisty, obywatele innych państw – paszport). Dokument paszportowy lub dowód osobisty, którego termin ważności upłynął lub w którym zawarte są dane nieodpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu jego posiadacza, nie potwierdza tożsamości tej osoby. Zatem rodzic, którego ta sytuacja dotyczy, powinien w pierwszej kolejności uzyskać dokument paszportowy, zawierający jego dane zgodne z aktualnym stanem prawnym.

  Opłaty konsularne

  Zasady pobierania opłat konsularnych za wydanie dokumentów paszportowych oraz ich wysokość reguluje  Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. poz. 2237).

   

  - wydanie paszportu 10 – letniego                                                                                     494 BRL

  - wydanie paszportu 5 – letniego małoletniemu do 13 roku życia                               158 BRL

  - wydanie paszportu uczniowi, studentowi, emerytowi, renciście                               247 BRL

  - wydanie paszportu tymczasowego w innych celach niż na czas oczekiwania         180 BRL

                                                                                                                                 

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  - osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;

  - osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

  - osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

   

  Opłatę konsularną obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

   

  - emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późn zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

  - osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

  - kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281);

  - osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

   

  Dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z ulg i zwolnień należy przedstawić do wglądu konsulowi w chwili składania wniosku.

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu  przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: