close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE O KRAJU

 •  

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

   

  Położenie geograficzne
  Brazylia jest największym krajem w Ameryce Południowej (8,515 mln. km kw., 47% powierzchni kontynentu). Posiada granice ze wszystkimi krajami kontynentu, z wyjątkiem Ekwadoru i Chile. Łączna długość granic Brazylii wynosi 14 691 km, przy czym najdłuższe są granice z Boliwią (3400 km) i Wenezuelą (2200 km). 57% powierzchni Brazylii stanowi płaskowyż o wysokości od 200 do 900 m n.p.m., dalsze 40% nie przekracza 200 m n.p.m., a tylko 3% powierzchni kraju przekracza 900 m n.p.m. Najwyższy szczyt Brazylii Pico da Neblina ma wysokość 3014 m.

   

  Ludność

  Liczba ludność Brazylii w 2017 r. wynosiła 209,172 miliona. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 24,56 mieszkańców na 1 km2, przy czym jest bardzo zróżnicowana – od 2,23 w Amazonii do 166,25 w stanie São Paulo.

  W Brazylii występuje też duża różnorodność etniczna: 47,7% społeczeństwa stanowi rasa biała, 43,1% to Mulaci, 7,6% reprezentuje rasę czarną, 1,1% rasę żółtą, 0,4% ludności rdzennej.

    

  Obszar
  Pod względem powierzchni (8,5 mln km2) zajmuje piąte miejsce na świecie, po Rosji, Kanadzie, Chinach i USA.

   

  Stolica

  Brasília.

   

  Języki urzędowe

  Językiem urzędowym jest portugalski.

   

  1.2. Warunki klimatyczne

   

  Północna część Brazylii czyli lasy Amazonii, które stanowią ok. połowy terytorium kraju, mają klimat równikowy, gorący i wilgotny, o równomiernych opadach przez cały rok i średnich temperaturach rocznych 25–28°C. Środkowa część kraju ma klimat tropikalny, o dwóch wyraźnie zaznaczonych porach roku – deszczowej w okresie od października do kwietnia i suchej od kwietnia do października. Średnia temperatura roczna w tej strefie wynosi 22°C. Występuje, zwłaszcza w porze suchej, znaczna różnica temperatur między dniem a nocą. Południowa część Brazylii ma klimat umiarkowany, o średniej rocznej temperaturze 17°C i czterech porach roku.


  1.3. Główne bogactwa naturalne

   

  Główne bogactwa naturalne Brazylii to rudy metali (żelaza, manganu, miedzi, aluminium, ołowiu, cynku, niklu, uranu, metali rzadkich), kwarc, diamenty przemysłowe, kamienie półszlachetne i szlachetne, ropa naftowa. Ogromny jest potencjał hydroelektryczny kraju, oceniany na 150 tys. MW.


  1.4. System walutowy, kurs i wymiana

   

  Waluta: real brazylijski (BRL), 1 BRL = 100 centavo. Kurs oficjalny w dniu 12.06.2018 r. wynosił 1 euro = 4,36 BRL. Ze względu na niezbyt stabilną sytuację ekonomiczną, krótkoterminowe wahania kursu reala są znaczne.


  1.5. Religia

   

  Dominującą religią Brazylii jest katolicyzm - 50 %, 29 % stanowią ewangelicy, poza tym w kraju są liczni wyznawcy innych grup chrześcijańskich i szeregu innych religii.


  1.6. Infrastruktura transportowa

   

  Według danych Spółki ds. Planowania i Logistyki (EPL) aktualna sytuacja branży transportowej w Brazylii jest kryzysowa: pojazdy ciężarowe są wyeksploatowane, tabor kolejowy jest uwsteczniony technologicznie, wciąż brakuje dróg i portów. Według raportu World Economic Forum, Brazylia zajmuje 107 miejsce na 144 państw, jeśli chodzi o poziom rozwoju infrastruktury transportowej.

  Na początku wieku w Brazylii wydatki na infrastrukturę wynosiły zaledwie ok. 1 mld BRL rocznie i przez blisko dwa dziesięciolecia sektor pozostawał niedoinwestowany. Wraz z rozpoczęciem Programu Przyspieszenia Rozwoju (PAC) w 2007 r., sektor zyskał więcej funduszy, a lokowane w infrastrukturę środki zaczęły być administrowane w sposób bardziej przejrzysty, na podstawie rozliczeń kwartalnych. Niemniej wg obliczeń EPL, sektor ten wykazuje deficyt inwestycji na poziomie 400 do 500 mld BRL. Kolejnym programem był ogłoszony w 2016 r. program “Projeto Crescer”, którego celem jest kompleksowe doinwestowanie infrastruktury transportowej i energetycznej (szacowane inwestycje na poziomie 14,4 mld USD) i stworzenie warunków instytucjonalno-własnościowych do jej szybszego rozwoju. Najpoważniejsze inwestycje w infrastrukturę transportową są jednak wciąż w fazie planowania bądź w początkowych etapach realizacji.

  Największą część przewozów towarowych na terenie kraju w ostatnich latach przejął transport drogowy (ponad 60%), co powoduje przyspieszoną degradację dróg i wzrost liczby wypadków. Transport kolejowy jest stosunkowo słabo rozwinięty i odpowiada za przewóz 25 proc. Towarów (głównie rudy), linie szerokotorowe liczą około 5 tys. km (władze planują inwesytycje w budowę kolejnych 10 tys. km linii kolejowych w najbliższych latach). Specyficzną cechą infrastruktury transportowej w Brazylii jest jej nierównomierny rozwój. O ile infrastruktura w stanach o największej liczbie ludności oraz przemysłu jest stosunkowo nieźle rozwinięta, o tyle w pozostałych stanach stoi na niskim poziomie, szczególnie w części północnej i północno-zachodniej kraju. Często główne drogi nie mają tam asfaltowej nawierzchni, a transport do wielu miejsc w Amazonii odbywa się jedynie rzekami.

  Stopień uzależnienia Brazylii od transportu drogowego pokazują wydarzenia z połowy roku 2018, kiedy kilkudniowy strajk przewoźników samochodowych dosłownie sparaliżował kraj. We wszystkich dużych miastach zabrakło paliwa, produkcja przemysłowa w kraju zatrzymała się na kilka dni, odnotowano znaczące straty w gospodarce narodowej.

  Brazylia stara się modernizować swoją infrastrukturę portową. Zaplanowane na okres 25 lat inwestycje dotyczące instalacji portowych wyniosą 20,2 mld BRL w przypadku portów państwowych oraz 30,6 mld BRL w przypadku portów prywatnych.


  1.7. Wiza, przepisy wjazdowe

   

  Informacje zawarte w kolejnych punktach niniejszego rozdziału pochodzą z przewodnika “Polak za granicą” oraz oficjalnych informacji Policji Federalnej.

  Obywatele polscy przybywający do Brazylii w celu turystycznym i/lub biznesowym mają prawo do 90-dniowego pobytu bezwizowego w okresie 180 dni. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wystąpienia o przedłużenie pobytu, jednak nie więcej niż o 90 dni. Instytucja, do której należy się w tym udać celu to Policja Federalna, co najmniej tydzień przed upływem 90-dniowego pobytu bezwizowego. Nie ma możliwości legalnego przedłużenia pobytu po upływie tego terminu. Koszt przedłużenia pobytu bezwizowego to 110 BRL. Podczas wizyty na policji należy przedstawić ważny dokument podróży (paszport), kartę wjazdu, wypełniony wniosek o przedłużenie pobytu oraz potwierdzenie uiszczenia zapłaty, a także w niektórych przypadkach inne dokumenty, jakich zażąda urzędnik (np. bilet powrotny, potwierdzenie posiadania środków pieniężnych na dalszy pobyt, dokument potwierdzający zakwaterowanie) Maksymalny czas pobytu w Brazylii w celu turystycznym/biznesowym  to 180 dni w ciągu roku. Za każdy dzień nieuregulowanego pobytu płaci się przy wyjeździe z kraju karę w wys. 8,25 reali.

  Przyjazd w celu podjęcia działalności zarobkowej oraz nauki lub z zamiarem osiedlenia się na stałe wymaga wizy. Wszystkie formalności należy załatwiać wyłącznie w Wydziale Konsularnym Ambasady Brazylii w Warszawie. Więcej informacji na temat rodzajów wiz i procedur ich przyznawania można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii (http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos).

  Paszport musi być ważny minimum 180 dni od dnia przekroczenia granicy. Przy przekraczaniu brazylijskiej granicy podróżujący otrzymuje kartę wjazdu. Należy ją bezwzględnie zachować, gdyż okazanie tej karty jest niezbędne podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Brazylii. Służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego, jak również odpowiednich środków finansowych na czas pobytu (karty kredytowe, czeki podróżne bądź gotówka). Zdarzają się przypadki skracania przez policję graniczną pobytu poprzez wstawienie specjalnego stempla do paszportu.


  1.8. Przepisy celne

   

  Przy wwozie i wywozie pieniędzy w kwocie do 10 tys. BRL lub jej równowartości w walutach obcych nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. Wwiezienie większej kwoty należy zadeklarować. Wywóz więcej niż 10 tys. BRL lub ich równowartości w walutach obcych jest możliwy tylko do wysokości kwoty zgłoszonej przy wwozie. Szczegółowych informacji o obowiązujących procedurach można zasięgnąć w brazylijskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych lub na granicy. Podczas odprawy celnej należy wypełnić odpowiednią deklarację i okazać ją służbom celnym. W razie stwierdzenia niezgodności deklaracji ze stanem faktycznym wymierzana jest dotkliwa kara finansowa. Bezcłowo można wwozić upominki o łącznej wartości do 500 USD. Również w sklepach bezcłowych można nabyć towary o łącznej wartości 500 USD. Należy zgłosić wwóz telefonu komórkowego czy innego wartościowego sprzętu elektronicznego, który będzie używany na terenie kraju. Przewożona żywność powinna mieć pieczęć kontroli sanitarnej. Wywożenie okazów fauny i flory oraz produktów wykonanych ze skór zwierząt chronionych jest możliwe jedynie za specjalną zgodą kompetentnych władz. W Brazylii nie ma ogólnokrajowego podatku VAT i brazylijskie prawodawstwo nie przewiduje zwrotu podatków zapłaconych przez podróżującego.


  1.9. Przepisy prawne

   

  Za nielegalny wwóz i wywóz, a także posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat. W prawie istnieje pojęcie finansującego przemyt narkotyków, za co grozi kara od 8 do 25 lat pozbawienia wolności. Ze względu na działalność zorganizowanych międzynarodowych grup przestępczych należy zachować szczególną ostrożność i w każdej sytuacji bezwzględnie unikać przyjmowania przesyłek, pakunków lub bagażu od przypadkowych osób.
  W Brazylii obowiązuje bardzo rygorystyczne ustawodawstwo z zakresu ochrony środowiska. Osoby planujące indywidualne zwiedzanie obszarów szczególnie chronionych, np. rezerwatów przyrody, powinny wcześniej uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad przebywania w tych regionach. Kłusownictwo jest przestępstwem federalnym, za które grożą dotkliwe grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności do lat 3. Ścisłą ochroną objęta jest fauna i flora. Przebywanie na obszarze rezerwatów Indian wymaga specjalnego zezwolenia.


  1.10. Meldunek

   

  W Brazylii nie ma obowiązku meldunkowego, jednak osoby podróżujące z wizą długoterminową (ponad 180 dni pobytu) muszą zarejestrować się na posterunku Policji Federalnej w terminie 30 dni od daty wjazdu.


  1.11. Ubezpieczenie

   

  Zaleca się wykupienie w Polsce (lub w innym kraju) ubezpieczenia medycznego, jeśli posiadane przez podróżnego ubezpieczenie nie obejmuje pomocy za granicą. Biura podróży z reguły zapewniają pełne ubezpieczenie w pakiecie, jednak lepiej upewnić się, że istotnie tak jest. Zaleca się wykupienie polis indywidualnych w firmach o międzynarodowej renomie, mających przedstawicielstwa w Ameryce Południowej – w przeciwnym razie ubezpieczenie może nie być honorowane. Wypożyczając samochód, należy bezwzględnie wykupić pełne ubezpieczenie. Większość kierowców w Brazylii nie ma ubezpieczenia OC i w efekcie odzyskanie kosztów naprawy od sprawcy wypadku może nastąpić jedynie na drodze sądowej lub z wykupionego pełnego ubezpieczenia.


  1.12. Szczepienia, służba zdrowia

   

  Nie wymaga się szczepień od osób przybywających z Europy. Szczepienie przeciw żółtej febrze jest jednak zalecane przez Ministerstwo Zdrowia Brazylii ze względu na wiele przypadków tej choroby w Brazylii, w szczególności osobom podróżującym w stanach Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Dystrykt Federalny, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina.

  Świadectwa szczepień przeciw żółtej febrze wymagane są od osób wjeżdżających do Brazylii z krajów dotkniętych tą chorobą (wg władz brazylijskich dotyczy to głównie: Boliwii, Ekwadoru, Gujany Francuskiej, Kolumbii, Peru i Wenezueli). Szczepień należy dokonać co najmniej 10 dni przed przekroczeniem granicy. Pożądane jest również dokonywanie szczepień zgodnie z aktualnymi zaleceniami polskich służb sanitarnych. W porze deszczowej wzrasta liczba zachorowań na roznoszoną przez komary gorączkę denga (zdarzają się przypadki śmiertelne) oraz malarię. Nie ma szczepionek przeciwko dendze. Na obszarze tropikalnym Brazylii należy wystrzegać się picia nieprzegotowanej wody. Przychodnie i szpitale publiczne są bezpłatne w ramach posiadanego ubezpieczenia, ale usługi w nich świadczone są często na niskim poziomie. Ponadto wykupując polisę należy się upewnić, czy ubezpieczenie dotyczy bezpośredniej płatności czy też refundacji kosztów poniesionych z tytułu usług medycznych (w Brazylii obowiązuje system refundacji kosztów). W szpitalu prywatnym doba kosztuje średnio od 100 do 200 USD (bez opatrunków, badań, analiz). Koszt wizyty u lekarza ogólnego to około 100 USD, wizyta u specjalisty może być droższa (nawet dwu-trzykrotnie). Obowiązuje zakaz wwozu lekarstw do Brazylii. Większość lekarstw w aptekach jest dostępna bez recepty. Nie zawsze nazwa leku polskiego odpowiada nazwie brazylijskiej. Wwożone lekarstwa należy wymienić w deklaracji celnej. Jeśli podróżujący wymaga stałego przyjmowania lekarstw i istnieje potrzeba wwiezienia ich w większej ilości, należy uzyskać stosowne zaświadczenie od polskiego lekarza, zalegalizować je w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, następnie zgłosić się z oryginałem i tłumaczeniem przysięgłym do Wydziału Konsularnego Ambasady Brazylii w Polsce i uzyskać jego legalizację. Zaświadczenie należy okazać brazylijskim służbom kontrolnym na granicy.

  W miejscach, do których zwykle udają się polscy turyści nie ma problemu z dostępem do służby zdrowia, w tym ze znalezieniem lekarza pediatry, ani z zakupem pokarmu dla niemowląt.

  Woda w kranie generalnie nie jest zdatna do spożycia bez przegotowania, szeroko stosowne są filtry uzdatniające wodę, w wielu miejscach publicznych (centrach handlowych, urzędach, restauracjach, przy atrakcjach turystycznych, przy publicznych toaletach itp.) znajdują się ogólnodostępne fontanny z filtrowaną wodą pitną.


  1.13. Informacje dla kierowców

   

  Honorowane jest międzynarodowe prawo jazdy, dodatkowo wskazane jest posiadanie tłumaczenia tego dokumentu na język portugalski. Honorowane jest również tłumaczenie przysięgłe polskiego (lub innego państwa UE) prawa jazdy, okazywane wraz z oryginałem.

  Wypożyczając samochód, należy bezwzględnie wykupić pełne ubezpieczenie. Większość kierowców w Brazylii nie ma ubezpieczenia OC i w efekcie odzyskanie kosztów naprawy od sprawcy wypadku może nastąpić jedynie na drodze sądowej lub z wykupionego pełnego ubezpieczenia.

  Brazylia jest krajem o wysokim wskaźniku wypadków drogowych. Należy zachować szczególną ostrożność na drogach, m.in. ze względu na duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych, oraz unikać prowadzenia po zmroku. Nawierzchnie dróg są często w złym stanie technicznym, zaś same drogi (poza terenami najbardziej zurbanizowanymi) źle oznakowane.


  1.14. Podróżowanie po kraju

   

  Nie ma ograniczeń - z wyjątkiem rezerwatów przyrody, a także wydzielonych terenów zamieszkanych przez ludność indiańską, do których wjazd jest możliwy jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia.

  W kontekście blisko 60 tysięcy morderstw rocznie (dane z 2017 r.) w Brazylii (pierwsze miejsce na świecie w bezwzględnej liczbie morderstw i jedno z czołowych według wskaźnika liczby zabójstw na 100 tys. mieszkańców), oraz ogromnej liczby napadów z bronią w ręku, zdecydowanie zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróżowania po Brazylii indywidualnymi środkami transportu (zwłaszcza rowerami i motocyklami) oraz autostopem, a także uprawiania indywidualnych wycieczek pieszych i spływów brazylijskimi rzekami. W szczególności niebezpieczne są okolice Lasów Amazońskich i Pantanalu, okolice przy granicy z Paragwajem i Boliwią oraz duże miasta, takie jak Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador, Recife.

  W Brazylii podstawowe środki transportu to samoloty (ze względu na ogromne odległości) i autobusy. Sieć połączeń lotniczych jest bardzo rozbudowana, ale opłaty za bilety lotnicze są wyższe niż w Europie. Sieć połączeń autobusowych między stanami jest dobrze rozwinięta, a ich koszt jest stosunkowo niski. Znajomość języków obcych jest w Brazylii bardzo słaba. Poza hotelami i dużymi ośrodkami turystycznymi można się porozumieć praktycznie tylko w języku portugalskim.

  Nie należy spożywać nieznanych owoców. Należy unikać kontaktu ze zwierzętami. Zdarzają się ukąszenia węży, skorpionów i owadów. Nie wolno wchodzić do stref zamkniętych w parkach narodowych. Wodospady, nawet niewielkie, mogą stanowić duże niebezpieczeństwo. Przypadki poparzeń słonecznych nie należą do rzadkości, dlatego nawet w dni pochmurne zaleca się stosowanie kremu przeciwsłonecznego z dużym filtrem.

   


  1.15. Bezpieczeństwo

   

  Przebywając w Brazylii trzeba zachować szczególną ostrożność ze względu na wysoką przestępczość. Dotyczy to przede wszystkim dużych miast, takich jak Rio de Janeiro, Sao Paulo, Kurytyba, Vitoria, Salvador, Recife, Fortaleza i Manaus (stolica kraju uznawana jest natomiast za miasto stosunkowo bezpieczne). Kradzieże i napaści na turystów są bardzo częste a zagrożenie przestępczością pospolitą bardzo duże. Coraz więcej polskich turystów przyjeżdża do regionu Nordeste (Północny Wschód) - odnotowuje się przypadki pobicia i rabunku w Fortalezie w stanie Ceará. W całej Brazylii odnotowuje się napady z bronią w ręku i porwania, w tym również turystów zagranicznych. Wskazane jest unikanie bocznych ulic oraz dzielnic uważanych za niebezpieczne. Nie należy poruszać się w nocy - jeżeli zaistnieje taka konieczność, trzeba szukać miejsc uczęszczanych oraz oświetlonych, patrolowanych przez policję. Turyści powinni zachować szczególną ostrożność na plażach, w pobliżu hoteli, dyskotek, klubów nocnych, banków i bankomatów, z uwagi na wzmożone zagrożenie przestępczością w tych miejscach. Przypadki kradzieży w miejskich autobusach i na lotniskach są również bardzo częste. Wskazane jest zachowanie ostrożności, gdy ktoś nieznajomy proponuje pomoc lub podwiezienie. Najlepiej korzystać wyłącznie z taksówek zrzeszonych w korporacjach. Nie należy nosić w widocznym miejscu kosztowności, zwłaszcza zegarków i biżuterii oraz innych cennych przedmiotów. Ważne dokumenty i większe sumy pieniędzy należy deponować w hotelowych sejfach, po ulicach lepiej poruszać się z kserokopią dokumentów. Zaleca się korzystanie z kart płatniczych, z zachowaniem ostrożności (ze względu na częste przypadki skimmingu kart). W większych ośrodkach turystycznych działa policja turystyczna DEATUR, której obowiązkiem jest udzielanie pomocy turystom będącym ofiarami przestępstw lub wypadków. W przypadku kradzieży należy udać się na policję oraz żądać wydania protokołu policyjnego (boletim de ocorrência), co ułatwi ewentualne późniejsze uzyskanie odszkodowania.


  1.16. Święta i dni wolne od pracy w roku 2018

   

  1 stycznia – Nowy Rok

  9 - 13 lutego – Karnawał (oficjalnie nie jest czasem wolnym od pracy w większości stanów, ale w praktyce w czasie karnawału w Brazylii się nie pracuje a biura i urzędy są zamknięte)

  30 marca – Wielki Piątek

  21 kwietnia – Święto Tiradentesa (brazylijskiego bohatera narodowego)

  1 maja – Święto Pracy

  31 maja – Boże Ciało

  7 września – Święto Niepodległości

  12 października – Święto Matki Boskiej Objawionej (patronki Brazylii)

  2 listopada – Dzień Zaduszny

  15 listopada – Dzień Proklamacji Republiki

  25 grudnia – Boże Narodzenie


  Ponadto w poszczególnych stanach obchodzi się święta stanowe i religijne (np. 9 lipca – Dzień Rewolucji Paulistowskiej 1932 roku w São Paulo). Niektóre regiony mogą też ustanawiać dodatkowe dni wolne od pracy (np. 20 listopada – Dzień Świadomości Osób Czarnoskórych). 31 grudnia nie jest oficjalnie dniem wolnym od pracy, jednak większość firm, w tym banków, nie funkcjonuje tego dnia.


  1.17. Przydatne informacje

   

  Większość brazylijskich urzędów (wydziały komunikacji, urzędy stanu cywilnego, biura notarialne, etc.  pracuje w godzinach od 8.00 do 16:00. Pozostałe instytucje i firmy prywatne zazwyczaj pracują w godzinach 8:00–12:00 i 14:00–18:00. Banki są czynne od 11.00 do 16.00, sklepy od 9.00 do 19.00, centra handlowe z reguły od 10.00 do 22.00, w niedziele i święta od 14:00 do 22:00. Niektóre sieci supermarketów działają przez całą dobę.

  Nie ma jednego standardowego poziomu napięcia, ale większości stanów napięcie wynosi 127 V lub 110 V (Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhao, Pará, Paraná, Rondônia, Roraima, Sergipe i Minas Gerais). W pozostałych, głównie na północnym wschodzie, napięcie wynosi 220 V (Alagoas, Dystrykt Federalny, Ceará, Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina i Tocantins). W większości miejscowości stanów Bahia, Sao Paulo, Rio de Janeiro i Rio Grande do Sul stosuje się napięcie 127 V, ale w miastach Santos, Jequié, Jundiaí, Sao Bernardo do Campa, Novo Friburgo, Bagé, Caxias do Sul i Pelotas używa się 220 V. Stany Pernambuco i Piauí mają 220 V, oprócz miast Paulista i Teresina (127 V). Ogólnie w Brazylii stosuje się cztery rodzaje wtyczek. Najbardziej rozpowszechnione są z dwoma bolcami płaskimi lub dwoma okrągłymi. W przypadku problemu z podłączeniem urządzenia z wtyczką typu europejskiego trzeba zakupić odpowiednią przejściówkę.

  Nowoczesne telefony komórkowe przywożone z Polski nie sprawiają problemów z działaniem. Należy jednak pamiętać, że w Brazylii jest wiele miejsc (w szczególności terenów niezamieszkałych lub wiejskich), gdzie telefony komórkowe nie mają zasięgu.

  W Brazylii istnieje obowiązek rejestracji kart typu pre-paid. Wcześniej procedura ta wymagała podania numeru CPF (odpowiednik polskiego NIP), co utrudniało obcokrajowcom korzystanie z lokalnych sieci komórkowych. Obecnie operatorzy wprowadzili specjalne usługi dla turystów z zagranicy, pozwalając na rejestrację numeru bez CPF, wymagając jednak okazania paszportu oraz adresu pobytu w Brazylii. Karty można nabyć wyłącznie w salonach sprzedaży operatorów.


  1.18. Dane teleadresowe polskich placówek w Brazylii

   

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Brasilii
  SES, Avenida das Nações, Quadra 809, Lote 33
  CEP: 70423-900, Brasilia-DF
  tel. (+55 61) 3212-8000
  tel. dyżurny (tylko w nagłych wypadkach): (55-61) 8143-1200
  fax: (+55 61) 3242-8543
  e-mail: brasilia.consular@msz.gov.pl, www.brasilia.msz.gov.pl

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kurytybie
  Rua Agostinho Leão Júnior 234
  CEP: 80030-110, Curitiba-PR
  tel. (+55 41) 3019-4662
  tel. dyżurny (tylko w nagłych wypadkach): (+55 41) 9953-6670
  fax: (+55 41) 3019-7909
  e-mail: curitiba@msz.gov.pl, www.kurytyba.msz.gov.pl
   

  Konsulat Honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w Fortalezie
  Konsul honorowy: Hanna Zborowska Neves
  Av. Dom Luis 880 sala 305, CEP: 60160-230, Fortaleza-CE
  Tel. / Faks (+55 85) 9991-0729 (j. polski, j. portugalski, j. angielski, j. hiszpański)
  e-mail: hanna@escalaproperties.com
   

  Konsulat Honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w Manaus
  Konsul honorowy: José de Moura Teixeira Lopes
  Rua João Valério, 250, Premium Center, no. 20 – São Geraldo, CEP 69053-358, Manaus-AM
  Tel. (+55 92) 3636-8336 (j. portugalski)
  Tel. (+55 92) 9987-5070 (j. angielski)
  Faks (+55 92) 3223-7072
  e-mail: consuladopolonia.am@josemoura.com.br
   

  Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w São Paulo
  Konsul Honorowy:  Andrzej Bukowinski
  Av. Angélica 2601 conj. 22
  01227-200 São Paulo - SP
  tel. +55 11 3151-5599, +55 11 99984-3858 (j. polski, j. portugalski, j. hiszpański)

  e-mail: consuladodapolonia.sp@gmail.com

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: